Cestovní náhrady 2015

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), byla pro rok 2015 stanovena:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,00 Kč/km,
  • u osobních silničních motorových vozidel na 3,70 Kč/km,
  • tzn. u nákladních automobilů a autobusů činí podle § 157 odst. 5 zákoníku práce 7,40 Kč/km.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 ZP činí od 1. 1. 2015 za litr:

  • benzínu automobilového 95 oktanů 35,90 Kč,
  • benzínu automobilového 98 oktanů 38,30 Kč,
  • nafty motorové 36,10 Kč.

 

Tuzemské stravné poskytne od 1. 1. 2015 zaměstnanci zaměstnavatel neuvedený v § 109 odst. 3 ZP (tzv. podnikatelská sféra) podle § 163 odst. 1 ZP za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:
    a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
    b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
    c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,


a podle § 176 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 ZP (tzv. státní a příspěvková sféra) ve výši:
    a) 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
    b) 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
    c) 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

I nadále se podle § 163 odst. 4 ZP při dvoudenní tuzemské pracovní cestě upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dni, je-li to pro zaměstnance výhodnější.


Základní sazby zahraničního stravného byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 242/2014 Sb. Proti roku 2014 nedošlo ke změnám výše základních sazeb zahraničního stravného, např. u států Evropské unie a dalších okolních států platí i nadále tyto základní (denní) sazby zahraničního stravného:


Stát                          Základní sazba             Stát                 Základní sazba
Albánie                     35 EUR                         Malta                 45 EUR
Belgie                       45 EUR                         Německo            45 EUR
Bosna a Hercegovina 35 EUR                         Norsko                55 EUR
Bulharsko                  35 EUR                         Nizozemsko        45 EUR
Černá Hora               35 EUR                         Polsko                 35 EUR
Dánsko                     50 EUR                         Portugalsko         40 EUR
Estonsko                  40 EUR                         Rakousko            45 EUR
Finsko                      45 EUR                         Rumunsko           35 EUR
Francie                    45 EUR                          Rusko                 45 EUR
Chorvatsko               35 EUR                         Řecko                 40 EUR
Irsko                        45 EUR                         Slovensko            35 EUR
Itálie                       45 EUR                         Slovinsko             35 EUR
Kypr                         40 EUR                         Španělsko            40 EUR
Litva                       40 EUR                         Švédsko               50 EUR
Lotyšsko                 40 EUR                          Švýcarsko            75 CHF
Lucembursko           45 EUR                         Ukrajina               45 EUR
Maďarsko                35 EUR                         Velká Británie       40 GBP

 

Fyzická osoba-podnikatel může ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), do svých daňově uznatelných výdajů (nákladů) zahrnout při svých pracovních cestách obdobné náhrady, nejvýše však ve výši, která přísluší nebo kterou může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, přičemž tuzemské stravné může daňově uplatnit pouze v případě, že jeho tuzemská cesta  (případně tuzemské část zahraniční pracovní cesty) trvala déle než 12 hodin.

 

Při použití nákladního automobilu nebo autobusu, u něhož může podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP uplatnit základní náhradu, stanoví výši této základní náhrady s použitím sazby základní náhrady platné pro osobní automobily, tj. 3,70 Kč/km.
Při stanovení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty postupuje fyzická osoba-podnikatel obdobně jako zaměstnanec. Podle nového pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP však od roku 2015 (uvedený pokyn lze však použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2014) postupuje podnikatel jinak, než tomu bylo podle dosavadního pokynu GFŘ D-6 k ZDP. Podle bodu 24, uvedeném v části týkající se § 24 odst. 2 ZDP zmíněného nového pokynu GFŘ, se náhradou daňových výdajů za spotřebované pohonné hmoty rozumí
částka stanovená v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a údaji o spotřebě pohonných hmot pro kombinovaný provoz uvedeném výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu motorového vozidla.

Není-li údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz v technickém průkazu motorového vozidla uveden, vypočítá se pro uvedené účely spotřeba pohonných hmot jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu motorového vozidla.
Pokud v technickém průkazu motorového vozidla nejsou uvedeny žádné údaje nebo je uveden pouze údaj o spotřebě pohonných hmot podle české státní normy, stanoví se spotřeba pohonných hmot podle údaje o provozní spotřebě pohonných hmot doplněného do technického průkazu motorového vozidla oprávněným orgánem s odkazem na údaj stanovený autorizovanou zkušebnou.
U osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 se pro daňové účely použije, pokud tento údaj není uveden v technickém průkazu, tato spotřeba pohonných hmot:

Druh motorového vozidla Kategorie Benzín Motorová nafta
osobní automobil M1 6,9        5,8
nákladní automobil N1 7,6 6,4
osobní automobil s automatickou převodovkou M1 7,6 6,4
nákladní automobil s automatickou převodovkou N1 8,4 7,0
       

 

 

 

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN